Prázdný košík

Žádné produkty v košíku.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice

1.1.   Prodávající – obchodní společnost Synergy Gold a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B, vložka 26772, sídlem: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 11740817.

1.2.   Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře kupní smlouvu s Prodávajícím.

1.3.   Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4.   Podnikatel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele.

1.5.   Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a Kupujícím na základě objednávky Kupujícího.

1.6.   VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.7.   Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.8.   Cena komodity – aktuální cena produktu po připsání části kupní ceny nebo splátky na účet Prodávajícího

1.9.   Celková kupní cena (Cílová částka) – částka, kterou Prodávající a Kupující sjednají v rámci koupě produktů na splátky  

II. Uzavření smlouvy

2.1.   Má-li Kupující zájem o uzavření Kupní smlouvy a koupi zlata, stříbra či investičních kovů, případně jiných produktů od Prodávajícího, je povinen tento zájem vyjádřit prostřednictvím Objednávkového formuláře – nákup zlata, stříbra či investičních kovů, případně jiných produktů, který musí být vyplněný a podepsaný Kupujícím doručen Prodávajícímu, a to i například prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího.

2.2.   Po obdržení Objednávkového formuláře – kupní smlouva pro nákup investičních kovů Prodávající vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu, a to na produkty uvedené v Objednávkovém formuláři – kupní smlouva pro nákup investičních kovů. V rámci této zálohové faktury bude uvedena cena nákupu.

2.3.   Vystavení zálohové faktury dle předchozího odstavce je učiněním nabídky ze strany Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy na produkty uvedené v Objednávkovém formuláři – kupní smlouva pro nákup investičních kovů. Platnost této nabídky je vždy do max. 48 hod. ode dne, v němž byl projeven zájem o uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Objednávkového formuláře – kupní smlouva pro nákup investičních kovů. U spoření do komodit je platnost této nabídky max. do 5 pracovních dnů ode dne, v němž byl projeven zájem o uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Objednávkového formuláře – kupní smlouva pro nákup investičních kovů.

2.4.   Úhradou celé částky dle zálohové faktury ze strany Kupujícího dochází k uzavření Kupní smlouvy, a to za předpokladu, že k úhradě dojde v době platnosti nabídky dle předchozího odstavce. Za okamžik úhrady se považuje okamžik, kdy je celá částka dle zálohové faktury připsána na účet Prodávajícího.

2.5.  Nedojde-li k úhradě včas, tj. v době platnosti nabídky, Kupní smlouva nebude uzavřena. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu, co od něj obdržel, a to na účet, z nějž částka přišla. Má-li Kupující i přes to stále zájem o nákup zlata, může požádat Prodávajícího o novou nabídku – zálohovou fakturu s aktuální cenou produktů (zlata). Podmínky platnosti nabídky, jakož i úhrady zálohové faktury, se řídí pravidly dle tohoto článku VOP, jako by se jednalo o nabídku první.

III. Cena a platební podmínky

3.1.   Prodávající je oprávněn si k ceně produktů připočíst náklady na jejich dodání Kupujícímu. Toto bude zohledněno v rámci zálohové faktury.

3.2.   Po uzavření Kupní smlouvy vyúčtuje Prodávající Kupujícímu kupní cenu dle Kupní smlouvy řádným daňovým dokladem – fakturou, a to při zohlednění zaplacené částky dle zálohové faktury.

3.3.   Dojde-li v období mezi vystavením zálohové faktury dle bodu 2.2. VOP a připsáním úhrady této zálohové faktury na účet Prodávající ke zvýšení ceny zlata, nebo jiných kovů, které Kupující nakupuje, na světových trzích o více než 0,5 %, je Prodávající oprávněn ve stejném poměru, v jakém došlo ke zvýšení cen zlata, nebo jiných kovů, které Kupující nakupuje, zvýšit cenu produktů v Kupní smlouvě. Toto zvýšení bude zohledněno ve faktuře dle předchozího bodu a Kupující je povinen jej uhradit.

3.4.   Kupující ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Faktura v elektronické podobě bude zaslána Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvede v Objednávkovém formulář – kupní smlouva pro nákup investičních kovů.

3.5.  Cena investičního zlata neobsahuje DPH, protože v souladu s § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je prodej investičního zlata od této daně osvobozen. Cena investičního stříbra, případně dalších drahých kovů (platina, palladium) obsahují DPH.

IV.  Koupě na splátky – spoření do komodit

4.1.   Prodávající a Kupující se mohou dohodnout na nákupu produktů na splátky, kdy na základě Kupní smlouvy Kupující u Prodávajícího  závazně objedná a zaváže se koupit produkty v rozsahu až Celkové kupní ceny  hrazené pravidelnými měsíčními splátkami. Prodávající  a Kupující se dohodli, že Kupující je povinen zaplatit společnosti pevný poplatek službu spojenou s koupí na splátky ve výši sjednané v objednávce, a to současně s první splátkou.

4.2.   V objednávce Kupující zvolí požadovanou hmotnost produktu, výši Celkové kupní ceny (Cílové částky) a výši pravidelné měsíční splátky.

4.3.   V okamžiku připsání splátky zaslané Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího bude Kupujícímu připsána na zákaznický účet Kupujícího hmotnost produktu odpovídající výši uhrazené splátky, a to dle Ceny komodity. O stavu zákaznického účtu a připsané hmotnosti produktu bude Kupující informován výpisem zasílaným Prodávajícím na e-mail Kupujícího na konci každého kalendářního měsíce.

4.4.   Kupujícímu vzniká vlastnické právo k produktu až v okamžiku, kdy výše uhrazených splátek dosáhne hmotnosti produktu zvolené Kupujícím v objednávce.

4.5.   V případě koupě produktu na splátky Kupní smlouva zaniká dosažením Celkové kupní ceny (Cílové částky); tím nejsou dotčena ostatní ustanovení VOP vztahující se k trvání a zániku smlouvy.

4.6.   Ve lhůtě do jednoho měsíce od zániku Kupní smlouvy Prodávající vyúčtuje Kupujícímu přijaté splátky. Na základě provedeného vyúčtování dodá Prodávající Kupujícímu příslušné množství produktu odpovídající součtu splátek uhrazených Kupujícím, přičemž v této souvislosti odečte množství produktu dodaného Kupujícímu za trvání Kupní smlouvy. V rámci vyúčtování Prodávající předloží Kupujícímu vyčíslení částky potřebné pro úplné doplacení produktu, přičemž pro dodání produktu v odpovídajícím množství je Kupující oprávněn tuto částku doplatit, a to i nad sjednanou výši Celkové kupní ceny (Cílové částky). Pokud Kupující této možnosti nevyužije, je oprávněn požadovat:

–         vyplacení částky odpovídající zůstatkové hmotnosti produktu, a to ve výkupní ceně produktu stanovené Prodávajícím k okamžiku vyplacení zůstatku,

nebo

–         dodání produktu o nižší hmotnosti a vyčíslení případného zůstatku dle výkupní ceny produktu stanovené Prodávajícím  k okamžiku vyplacení zůstatku.    

V.  Dodací podmínky

5.1.   Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny zvolené hmotnosti produktu dle Kupní smlouvy.

5.2.   Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne uhrazení celé ceny dle Kupní smlouvy. Dodací adresu a způsob dodání produktů určí Kupující v rámci Objednávkového formuláře – kupní smlouva pro nákup investičních kovů. Kupující je povinen produkty při dodání převzít. Při převzetí produktů je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci.

5.3.   V případě osobního odběru produktů je Kupující povinen vyzvednout produkty ve lhůtě 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy ve vybrané provozovně Prodávajícího. V případě, že si Kupující ve stanovené lhůtě produkty nevyzvedne, je Prodávající oprávněn odeslat produkty Kupujícímu prostřednictvím smluvního přepravce Prodávajícího dle podmínek článku 4.4. VOP. Kupující je oprávněn zmocnit třetí osobu k osobnímu odběru produktů, a to výhradně na základě úředně ověřené písemné plné moci obsahující konkrétní specifikaci objednávky nebo objednávek, na jejichž základě vznikl Kupujícímu nárok na předání produktů.

5.4.   V případě odeslání produktů prostřednictvím smluvního přepravce Prodávajícího, je Prodávající povinen produkty zaslat jako cenné psaní nebo obchodní balík s plným pojištěním, popř. je doručit v zabezpečených sběrných vozidlech. Náklady na odeslání produktů včetně pojištění hradí Kupující a budou zohledněny v nabídce (zálohové faktuře) Prodávajícího.

5.5.  Pokud si Kupující nepřevezme již uhrazené produkty (osobně nebo se Prodávajícímu produkty vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná formou cenného psaní do vlastních rukou), je Kupující v prodlení se svou povinností převzít produkty. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy Kupujícího zaslat produkty Kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí Kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku držitele poštovní licence. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení Kupujícího s povinností převzít produkty je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny produktů dle Kupní smlouvy za každý započatý den uskladnění. Pokud je Kupující v prodlení s povinností převzít Zboží 12 měsíců, je Prodávající oprávněn produkty prodat na účet Kupujícího.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy (pro Spotřebitele)

6.1.  Prodej investičního zlata a dalších drahých kovů je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. b) Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit bez udání důvodu od Kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího jako podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu, jak je uvedeno v Občanském zákoníku, a proto uzavřenou Kupní smlouvu již nelze zrušit.

6.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí produktů, jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obvyklé obchodní prostory Prodávajícího. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení musí být učiněno písemně formou jednostranného právního jednání, které lze zaslat na adresu sídla Prodávajícího.

6.3.  V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky.

6.4.  Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu produkty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu uhrazené peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání produktů, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky do doby, než mu Kupující vrátí produkty. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud není s Kupujícím dohodnuto jinak a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením produktů Prodávajícímu, a to i v případě, že produkty nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.  Při odstoupení od Kupní smlouvy odpovídá Kupující za snížení hodnoty produktů způsobené nevhodným nakládáním s ohledem na vlastnosti a povahu produktů. Nárok na úhradu jakékoli škody vzniklé na produktech je Prodávající oprávněn jednostranně započít oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Vady produktů a reklamace

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

7.2.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že produkty při převzetí nemají vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující produkty převzal:

7.2.1.      mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné;

7.2.2.      se produkty hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používá;

7.2.3.      produkty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

7.2.4.      jsou produkty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

7.2.5.      produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.3.   Kupující – Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u produktu v době 24 měsíců od převzetí produktu. Ustanovení uvedená v předchozím bodě VOP se nepoužijí:

7.3.1.        u produktů prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.3.2.        na opotřebení produktů způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.3.3.        u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

7.3.4.        vyplývá-li to z povahy produktu.

7.4.   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

7.4.1.        na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

7.4.2.          na odstranění vady opravou věci;

7.4.3.          na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

7.4.4.          odstoupit od smlouvy.

7.5.   Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující – Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.6.   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.7.   Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy i odstoupit.

7.8.   Je-li na produktu, na jeho obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje Prodávající v tomto rozsahu Kupujícímu záruku za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

7.9.   Práva z vad se uplatňují u Prodávajícího (dále také jen „reklamace“). Reklamaci je možné uplatnit na základě oznámení o reklamaci, které Kupující včetně reklamovaného produktu zašle na adresu Prodávajícího. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.10.        U reklamace podané Spotřebitelem Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.11.        Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Všechny uvedené informace jsou Spotřebiteli zasílány e-mailem (přílohou je potvrzení o přijetí reklamace a reklamační protokol).

7.12.        Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se Spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti Spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

VIII. Ostatní ujednání

8.1.   Z důvodu nedostatku drahých kovů na trhu, z důvodu na straně třetích osob nebo z důvodu vyšší moci je Prodávající oprávněn prodloužit dobu dodání produktů až o 60 kalendářních dnů. 

8.2.   Případné vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

8.3.   Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo jiné smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ve vztahu k Prodávajícímu zejména Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedené webové stránce Česká obchodní inspekce.

8.4.   Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

8.5.   Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.6.   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

8.7.   Potřebné informace o zpracování osobních údajů tvoří samostatnou přílohu Objednávkového formuláře – kupní smlouva pro nákup investičních kovů.

8.8.   Písemnosti doručované smluvními stranami na základě a v souvislosti s Kupní smlouvou jsou účinné jejich předáním nebo jejich doručením druhé smluvní straně poštou, osobním převzetím či kurýrem. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím doručovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. V pochybnostech se má za to, že je písemnost doručena okamžikem, kdy se dostala do dispoziční sféry druhé smluvní strany. Tímto ustanovením není dotčena možnost smluvních stran využít pro vzájemnou operativní komunikaci prostředků elektronického či telefonického kontaktu.

8.9.   Kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce. Práva a povinnosti stran neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány v občanském soudním řízení věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro